Strandporten, Assens

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse Bolig, Arrest, Fyrtårn, Konsumtionskontor
Bygningsmateriale Murværk
Bygningsform Porthus
   
Opført 1535
Nybygget -
Nedrevet 1859
   
Bemærkninger Byportene fra den gamle fæstning fik lov til at blive stående, selvom muranlæggene forsvandt. Portene blev taget i brug på anden måde – 15/3 1622 blev der givet lov til, at ”Raadmand Jens Mand maa opbygge Strandporten, som ellers staar og forfalder, Byen til Skade, og han og hans Efterkommere, Arving efter Arving, skal den nyde og beholde for fri, evig Ejendom; dog skal aarlig den, som boer paa samme Port, give til Byen 8 Skilling danske”

Man har dog sikret sig, at byen kunne få portene igen, hvis kongen skulle finde på at spørge efter dem, og det gjorde han faktisk kort efter – i 1628 skrev Christian 4. nemlig til udvalgte byer i sit rige, at de skulle befæstes. På Fyn gjaldt det Assens, Middelfart, og Nyborg. Dette betød dog ikke, at byen blev en stærk fæstning – 30 år senere plyndredes den som de omliggende landsbyer af svenskerne.

Strandporten var meget forfalden 1766.

En historieinteresseret toldassistent, Topp, skrev en indberetning med kort til Frederik 7. om resterne af befæstningen i Assens i 1861. Han havde opmålt Strandporten, skrev han. De oprindelige mure nåede kun til tagskægget og var 9½ alen høje og 1½ alen tykke, muret af store, røde sten, der var 11x5x3 tommer. Muren var fyldt i midten og mest forneden med større og mindre kampesten. Taget og dertil hørende gavle var opført senere i gule Flensborgsten. Portgennemkørslen var 5 alen høj, men Topp mener, at den har været højere, fordi brolægning og fyldning i tidens løb har formindsket portrummet. Portåbningen var placeret i den ene side, og gav derfor plads til et rum ved siden, som Topp mener har lavet en opgang til øverste etage. Det bekræftes af Assens tingbog 24/12 1805, hvor det ses, at den nye opgang blev indrettet i 1805. Senere, da fæstningen blev sløjfet, blev dette rum brugt til konsumtionskontor, og i den anledning fjernede man 12 tommer af muren i nederste etage. I den modsatte side, fra den ene ende af porten til den anden, var der opført et bindingsværksskillerum, der dannede et værelse på den plads, der før blev brugt til opgang. For så at få en anden opgang til øverste etage opførte man en tilbygning, hvor der var anbragt trapper. Den bygning var lavet af den samme slags sten som den gamle del af bygningen, og det menes, at der er taget sten af den øverste del af den gamle bygning for at lave tilbygningen.

I udbygningen på taget har der indtil 1854 været fyr til færgen fra Assens til Årøsund, og der var et lille værelse i den øverste etage til fyrpasseren. Ved siden af det, over porten, var en gang, hvorfra to døre førte til to arrester – to døre med svært jernbeslag med indskriften "Anno 1769".

Dette bekræftes ved en synsforretning fra 1769, skrevet i tingbogen 24/10 1769. Man har brugt 385 daler 3 mark 8 skilling til at istandsætte porten og desuden 48 daler 1 mark til at indrette arrestrummene. Ved den lejlighed brugtes 2000 af de flensborgsten, som Topp beskrev i 1861.

Desuden fortæller Topp, at der på bysiden af porten fandtes to nicher i muren, som han tolker som pladser til katolske helgenbilleder og dermed som bevis på portens middelalderlige afstamning.

   
Billeder
Miniature af billedet Havnepladsen med Strandporten 1836, maleri af N.F. NissHavnepladsen med Strandporten 1836, maleri af N.F. Niss
Maleriet af N.F. Niss fra 1836 viser et parti af havnepladsen i Assens med Strandporten. Porten ses som en stor hvid bygning med en kvist på taget ind mod byen.
Kilde: Vilhelm Lorenzen: Vore Byer, København 1947, reproarbejde F. Hendriksens Eftf. A/S

Miniature af billedet Opmålingstegning af StrandportenOpmålingstegning af Strandporten
Her ses Topps opmåling af Strandporten 1861. Det ses, at portbygningen er helt identisk med samme motiv på Niss' maleri.
Kilde: Lauritz Maaløe: Assens gennem 700 Aar, Odense, 1936. Efter original på Det Kgl. Bibliotek

Miniature af billedet Udsnit af kort over Holbæk fra Resens AtlasUdsnit af kort over Holbæk fra Resens Atlas
Måske forestiller dette Strandporten, der skulle have ligget mellem slottets og byens grund. Den ses her som et langt hus hen over vejen med en port igennem; en type, der også kendes fra Sorø.
Kilde: Resens Atlas, 1677
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Assens.