Find din by:

Byhistorie

Etablering

Bogense er formentlig opstået som handelsplads omkring 1200 ved et færgested, hvorfra der allerede i middelalderen var overfart til Klakring i Jylland.

Middelalderbyen

Bogense har med sikkerhed fået sine første købstadsprivilegier i sidste halvdel af 1200-tallet. Byen havde et ret godt opland, og udskibning af korn (og senere kvæg) samt færgedriften var dens vigtigste grundlag.

Købstaden 1536-1850

Det meste af 1500-tallet var Bogense en stor og rig by med blomstrende handel, men i 1575 blev byen ramt af en brandkatastrofe, som lagde hele byen i aske. Herefter kneb det alvorligt med at genetablere den tidligere handel, og selv med skattefrihed og andre begunstigelser fra kongemagten var byens storhedstid forbi. Fra midten af 1600-tallet blev Bogense som de fleste andre danske byer ramt af en langvarig handelskrise, og byen blev Fyns mindste købstad. Således havde byen i 1672 kun 438 indbyggere. Fra omkring 1800 blev tiderne langsomt bedre. I 1844 blev en ny havn etableret, og Bogense fik efterhånden opbygget en nogenlunde handel. Til gengæld blev færgeoverfarten, der allerede i slutningen af 1600-tallet havde mistet sin betydning, helt nedlagt 1854.

Industrialisering og byvækst

I midten af 1800-tallet kom de første industrivirksomheder, men nogen større industrialisering fandt ikke sted. I 1882 fik Bogense jernbaneforbindelse til Odense, havnen blev udvidet i både 1874 og 1894, og der blev etableret et skibsværft og forskellige andre mindre virksomheder.

Industribyen 1900-1970

Bogenses primære funktion var i starten af det 20. århundrede stadig rollen som handelsby for det nærmeste opland, og byen var fortsat den mindste af de fynske købstæder. I midten af det 20. århundrede udvikledes efterhånden noget industri, men byens oplandshandel, der dog i stigende grad foregik i konkurrence med det nærliggende Odense, var stadig af central betydning. Mere end en fjerdedel byens erhvervsaktive ernærede sig i 1960 ved handel og transport.

Efter industrien 1970 til i dag

Byens afsides beliggenhed i forhold til de nye hovedfærdselsårer førte til en begrænset befolkningstilvækst, og indbyggertallet er kun steget svagt i det 20. århundrede – fra 1911 til 2004 kun fra 2.747 til 3.414. 52 procent af de erhvervsaktive var i 2002 ansat i servicesektoren, og rollen som egnens administrative centrum blev stadfæstet i 2007, da Bogense efter kommunalreformen blev kommunecenter for Nordfyns Kommune.