Find din by:

Byhistorie

Etablering

Slagelse er opstået som centrum for et stort og frugtbart opland, hvor hele syv oplandsveje mødes. Byen kendtes allerede i 1000-tallet. På dette tidspunkt fandtes en bymæssig bebyggelse med kirke og handelsplads, og der blev slået mønter på stedet.

Middelalderbyen

I 1280 gav kong Erik Glipping byen købstadstatus, og gennem de følgende århundreder fik byen yderligere privilegier og begunstigelser. Flere gange i løbet af 1500-tallet blev byen ramt af voldsomme brande.

Købstaden 1536-1850

I 1500-tallet og begyndelsen af 1600-tallet havde byen gode tider, men i løbet af 1600-tallet skærpedes konkurrencen med nabobyerne, der nu fik flere begunstigelser og tilmed havde adgang til havet. Under de dårlige landbrugskonjunkturer i midten af 1700-tallet trivedes byens håndværk dog godt, og der blev oprettet tobaksspinderier. Fra slutningen af 1700-tallet vendte landbrugskonjunkturerne, og byen kunne igen drage fordel af sit store opland. Samtidig etableredes flere brændevinsbrænderier og allerede i 1780’erne anlagdes en ny hovedvej mellem Korsør og København, som kom til at løbe gennem Slagelse.

Industrialisering og byvækst

Fra midten af 1800-tallet grundlagdes de første større industrivirksomheder i byen, og jernbanen til København åbnede i 1856. I 1863 flyttede Sorø Amt skatteopkrævningen, dvs. amtstuen med amtsforvalteren, til Slagelse, og bønderne foretrak nu i stigende omfang Slagelse frem for nabobyerne, og i byens nordlige del opstod efterhånden et industrikvarter. Her lå bl.a. en større træskofabrik i forbindelse med at savværk, et forgylderi med 70 ansatte og et tarmskraberi.

Industribyen 1900-1970

Den industrielle udvikling fortsatte ind i 1900-tallet, hvor byen fik en betydelig vækst. Indbyggertallet voksede til mere end det dobbelte fra 1901 til 21.800 i 1950 og i midten af århundredet var Slagelse således Vestsjællands vigtigste industriby. De største industrier i byen på dette tidspunkt var bl.a. Vilhelm Langes Cigar- og Tobaksfabrik og Dansk Cycle Industri, der begge havde omkring 130 beskæftiget. Som oplandsby var Slagelse også vigtig, idet den altid har været et vigtigt vej- og jernbaneknudepunkt.

Efter industrien 1970 til i dag

Indbyggertallet fortsatte med at vokse samtidig med, at serviceerhverv og ’handel og transport’ voksede på bekostning af industri og håndværk, hvilket er den generelle udvikling man ser i langt de fleste danske byer i perioden. Med Vestmotorvejens anlæggelsen fik Slagelse en endnu bedre trafikal placering, hvilket også satte yderligere gang i pendlingen til byen. Byen har med blandt andet et centralsygehus, mange uddannelsessteder og kommunal administration mange arbejdspladser inden for serviceerhvervene, men industrien er også stadig vigtig - især inden for metal- og fødevareproduktion. I 2007 blev Slagelse, som følge af strukturreformen, centrum for den nye og større Slagelse Kommune.