Find din by:

Byhistorie

Etablering

Vejle er anlagt ved et vadested over åen omkring 1100. Det er uvist, hvornår byen er blevet købstad, men det første kendte købstadsprivilegium blev givet i 1327.

Middelalderbyen

Byen havde et godt opland som grundlag for handel og håndværk. Vejle voksede i løbet af middelalderen og oplevede sin storhedstid i 1500-tallet, hvor byen havde god indtjening på især okseeksport.

Købstaden 1536-1850

I begyndelsen af 1600-tallet var de gode tider dog forbi. Vejle blev hårdt ramt af 1600-tallets krige, og samtidig kom den givtige oksehandel på retur. Desuden blev konkurrencen med nabokøbstæderne skærpet, og især den nyanlagte Fredericia blev favoriseret med privilegier på bekostning af Vejle. Byens søfart stagnerede, og havnen blev stadigt ringere. Selvom Vejle i 1700-tallet med en vis succes forsøgte sig med tobaksproduktion, var det først hen imod slutningen af 1700-tallet, at det igen begyndte at gå fremad. Fra 1794 blev Vejle sæde for amtmanden i det nyoprettede Vejle Amt. I 1820’erne etableredes en helt ny havn, og der blev gravet en kanal ud til fjorden. Samtidig oprettedes flere tekstilfabrikker og brændevinsbrænderier, og befolkningstallet voksede.

Industrialisering og byvækst

I 1868 blev Vejle stationsby på jernbanestrækningen Fredericia-Århus, og siden etableredes strækningen mod Herning. Der opstod en lang række industrivirksomheder, og navnlig tekstilindustrien var fortsat fremherskende med Vejle Bomuldsspinderier i spidsen. Samtidig blev heden vest for Vejle opdyrket, og dermed udvidedes byens handelsmæssige opland.

Industribyen 1900-1970

Den voldsomme vækst varede et stykke ind i 1900-tallet. På det tidspunkt var Vejle for længst blevet en vigtig industriby. I hele perioden havde byen en konstant og kraftig befolkningstilvækst, så der i 1970 boede cirka 44.000 personer i Vejle. Det var da stadig tekstilindustrien, der var dominerende i byen, og f.eks. havde De danske Bomuldsspinderier omkring 1.100 ansatte. Ved samarbejde med Kolding og Fredericia blev der samtidig skabt grobund for en usædvanlig industriel vækst. Det såkaldte Trekantsområde blev både et industrielt centrum og trafikalt knudepunkt med betydning for hele landet.

Efter industrien 1970 til i dag

Efter en lille tilbagegang i begyndelsen af 1970’erne fortsatte indbyggertallet med at stige støt. Handels- og serviceerhvervene voksede på bekostning af industrierhvervene, og f.eks. er den tidligere så vigtige tekstilindustri nu helt ophørt. Selvom industrien dog fortsat er vigtig, med store virksomheder som Tulip og Arla Foods, er Vejle hovedsagligt en service- og handelsby med mange offentlige institutioner. Fra 2007 har Vejle fået en større administrativ betydning, da byen med strukturreformen blev administrationscentrum for den nye Region Syddanmark.