Find din by:

Byhistorie

Etablering

Det er uvist, hvornår Fåborg er anlagt, men den har formentlig allerede i 1200-tallet fået købstadsprivilegier. Den var anlagt på en landtange med vand på tre sider, og den blev i 1200-tallet befæstet med voldgrave, som siden blev forsynet med bymur.

Middelalderbyen

I middelalderen fik Fåborg et Helligåndskloster, som i løbet af middelalderen kom til at eje en stor del af byen. Fæstningsanlægget forfaldt i 1500-tallet.

Købstaden 1536-1850

I 1500-tallet og 1600-tallet kæmpede Fåborg med en omfattende ulovlig handel ved de mange ladepladser langs kysterne. Svenskekrigene i 1600-tallet gik desuden hårdt ud over byen, som i forvejen befandt sig i en alvorlig krise. I 1700-tallet gik det dog bedre, og Fåborg blev en betydelig søfartsby. Byen etablerede en god eksport af korn til Norge, ligesom handelen med Hertugdømmerne fik stor betydning. Fra slutningen af 1700-tallet sejlede Fåborg-skipperne endog til Middelhavet. Den gode udvikling fortsatte ind i 1800-tallet, hvor England efterhånden afløste det norske marked, og fra midten af 1800-tallet gik søfarten desuden til Kina og Australien.

Industrialisering og byvækst

I løbet af det 19. århundrede firedobledes befolkningstallet (fra ca. 1.000 til 4.000), og i slutningen af århundredet havde et pænt antal lette industrivirksomheder slået sig ned i byen. Dansk Vin- og Konservesfabrik var med ca. 50 ansatte byens største virksomhed. De traditionelle erhverv, håndværk og handel, var dog stadig dominerende, mens også skibsfart var af en vis betydning, og havnen blev udbygget kraftigt i det 19. århundrede. Både til København og Hertugdømmerne oprettedes der dampskibsfart, og i 1880’erne åbnede jernbaneforbindelser til de øvrige fynske byer, og landevejene blev forbedret.

Industribyen 1900-1970

I det 20. århundrede fortsatte byens vækst, dog i et mere beskedent tempo, og handelen med oplandet skæmmedes af konkurrencen med både Odense og Svendborg. Byen fik blandt andet metal- og levnedsmiddelindustri, men handel og transport forblev vigtige erhverv, og af Faaborgs knap 5.000 indbyggere i 1950 hørte de 30 procent til i disse erhvervsgrupper.

Efter industrien 1970 til i dag

Faaborg har stadig en del industri, men den største vækst ses nu inden for serviceerhverv i almindelighed og turisme i særdeleshed. Byen var ind til 2007 kommunecenter, men den nye Faaborg-Midtfyns Kommune har Ringe som administrativt sæde. I 2004 havde Faaborg 7.318 indbyggere.