Danmarks Købstæder: Ærøskøbing

Find din by:

Byhistorie

Etablering

Det er usikkert, hvornår Ærøskøbing er anlagt, men den har formentlig fået købstadstatus i sidste halvdel af 1400-tallet. Byen lå meget hensigtsmæssigt ved en god naturhavn og med central beliggenhed i forhold til oplandet.

Købstaden 1536-1850

Hele øens handel blev ifølge privilegier fra 1522 henlagt til Ærøskøbing, men byen fik dog konkurrence fra øens mange ulovlige havne samt byen Marstal, som ikke var en købstad, men dog havde visse handelsprivilegier. I 1634 blev Ærøskøbings opland indskrænket til kun at omfatte en del af øen, men byen fik til gengæld en blomstrende søfart med betydelig handel med både Hertugdømmerne, Østersøbyerne og Norge. Navnlig i 1700-tallet antog denne søfart store dimensioner, og de driftige Ærø-skippere blev kendt viden om.

Stagnation

Fra midten af 1800-tallet var byens storhedstid som søfartsby på retur, men byens afhængighed af søfarten blev dog ikke mindre, og i slutningen af århundredet var flere stadigt beskæftiget med søfart end med traditionel købstadshandel. Indbyggertallet begyndte derfor allerede i 1860’erne at dale. Industrialiseringen begrænsede sig til to skibsbyggerier, og havnen, der blev anlagt i det 18. århundrede, blev i løbet af det 19. århundrede modsat flertallet af landets andre købstadshavne kun i ringe grad forbedret.

Industribyen 1900-1970

Heller ikke i det 20. århundrede gjorde industrierhvervene noget reelt indtog i Ærøskøbing, hvis indbyggertal toppede omkring 1860, hvor lidt mere end 1.700 menneske havde til huse i byen. Nogle mindre rederier og nogle få industrivirksomheder blev dog oprettet, og byen fik mulighed for at laste togvogne, som derefter blev sejlet til Svendborg. Der etableredes i 1931 færge- og lystbådehavn, og det blev da også frem for alt den stigende turisme, der kom til at præge Ærøskøbing, mens den industrielle udvikling var yderst sporadisk. Kun 25 procent af de erhvervsaktive ernærede sig i 1960 ved industri og håndværk, hvilket var langt under landsgennemsnittet, mens handels- og transportsektoren lå på hele 36 procent.

Efter industrien 1970 til i dag

Mange huse er bevaret siden 1700-tallet, enkelte helt siden 1600-tallet, og den idylliske bymidte har sammen med de smukke omgivelser gjort Ærø og Ærøskøbing til et yndet turistmål. Indbyggertallet er dog stadig svagt faldende, og i 2004 registreredes 965 indbyggere i byen. I 2007 blev Ærøskøbing Kommune og Marstal Kommune lagt sammen i Ærø Kommune, og kommuneadministration blev henlagt til Ærøskøbing.