Find din by:

Byhistorie

Etablering

Århus kendes fra 900-tallet under navnet Aros, men arkæologiske undersøgelser har i de senere år ført byens historie tilbage til 700-tallet. Byens beliggenhed ved åens udmunding og dens gode opland skabte en livlig handel, og byen blev allerede i 948 bispesæde.

Middelalderbyen

Århus har formentlig fået sine første købstadsprivilegier i første halvdel af 1200-tallet, men allerede da var den efter danske forhold en stor by med handelsforbindelser til blandt andet Norge og Tyskland. Ved middelalderens slutning var Århus en af landets største byer.

Købstaden 1536-1850

I løbet af 1500-tallet fortsatte de gode tider for handel og søfart, og byens vækst kulminerede i 1570’erne. Men selvom Århus i 1600-tallet stadig var en stor by med mange rige købmænd, så var dens vækst gået i stå. Først fra midten af 1700-tallet begyndte de forbedrede handelskonjunkturer igen at gøre sig gældende, og Århus nød godt af den voksende oplandshandel, og der oprettedes desuden flere forskellige fabrikker i byen. Korneksporten fik større betydning, og forbedring og udbygning af havnen påbegyndtes omkring 1810. Udbygningen af havnen foregik i øvrigt løbende i både 1800-tallet og 1900-tallet.

Industrialisering og byvækst

Fra 1830’erne satte et mere vedvarende opsving ind, og industrivirksomheder med dampdrevne maskiner blev stadigt mere almindelige i Århus. Århus fik fast dampskibsfart til København allerede fra 1830, og Jylland fik sin første jernbane i 1862 på strækningen Århus-Randers. Siden blev Århus knudepunkt for jernbanestrækninger i snart sagt alle retninger, og som følge heraf lagdes hele administrationen af de jyske jernbaner i Århus. Samtidig gav havnen særdeles gode betingelser for søfarten og engroshandelen. Allerede i sidste halvdel af 1800-tallet skete en eksplosiv industriel udvikling. Byens vækst var så voldsom, at byen omkring 1870 havde overhalet landets øvrige provinsbyer størrelsesmæssigt. Væksten fortsatte, og fra 1870 til 1901 voksede byen således fra cirka 15.000 indbyggere til omkring 52.000. De største virksomheder i byen på dette tidspunkt var Frichs Maskinfabrik, Jern- og Metalstøberi og Mønsted Margarinefabrik.

Industribyen 1900-1970

I 1900-tallet var Århus en udpræget industri- og havneby, og havnen blev gentagne gange udvidet. Desuden udviklede Århus sig til en stor uddannelsesby med mange uddannelsesinstitutioner, deriblandt Aarhus Universitet, oprettet i 1928. Byen blev ved med at vokse, og ved midten af århundredet stod den fortsat som Jyllands vigtigste økonomiske centrum. For Øst- og Midtjylland var byen desuden finansielt, uddannelsesmæssigt og kulturelt centrum. Industrien beholdt sin del af erhvervsstrukturen igennem perioden, men samtidig begyndte servicesektoren at vokse. De største virksomheder ved midten af århundredet var Frichs Maskinfabrik, Flydedokken og Århus Oliefabrik.

Efter industrien 1970 til i dag

I midten af 1970’erne begyndte indbyggertallet at falde, men det vendte i begyndelsen af 1980’erne, hvor tallet igen begyndte at stige kraftigt. I hele perioden blev servicesektoren større på bekostning af handel og industri og håndværk og er nu den mest dominerende sektor i byens erhvervsstruktur. Handel beskæftiger dog fortsat en stor del af befolkningen, men Århus har også udviklet sig til Jyllands handelscentrum, samtidig med at den er landets andenstørste uddannelses- og forskningsby. Samtidig er der en stor pendling til Århus fra store dele af Øst- og Midtjylland. Selvom serviceerhvervene er dominerende, er der flere store industrier i byen, bl.a. Århus Olie, Ceres Bryggerierne (lukket 2008) og desuden en stor elektronik- og metalindustri. Havnen har i flere år været under udvidelse, hvilket dermed vil medføre en stor ny havn mod syd. I 2007 havde byen lidt under 230.000 indbyggere og er fortsat Danmarks andenstørste by.