Nakskov rådhus fra 1590

Placering Torvet (Hjørnet af Axeltorvet og Tilegade, facaden vendte mod torvet.)
Funktioner Arkiv, Arrest, Bolig for øvrige af byens ansatte, Byting, Civilarrest, Fest- og mødesal for borgerne, Vejerbod, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1590
Måske var det faktisk kun en ombygning, der skete i 1590; hvis det er tilfældet, stammede det oprindelige rådhus fra middelalderen.

Restaureret: 1674
Efter Svenskekrigene var rådhuset meget ødelagt, og ved restaureringen 1674 forsøgte man at reparere tårnet.

Restaureret: 1707-1708
Man investererede 1707-08 omkring 600 rdl. i udbedring af skaderne på rådhuset.

Restaureret: 1715
I 1715 var det rådhusets spir, der var gennemrådnet og måtte udskiftes.

Restaureret: 1793
I 1770 var det nødvendigt med endnu en hovedreparation. Denne kom dog ikke i gang før 1791. På dette tidspunkt var bygningen dog så faldefærdig, at man blev nødt til at tage hele overetagen af. Den nye overetage var en "bred kvist" på fem fag til torv og gård.

Man havde dog stadig et problem med kælderens arrester. Der var så lavt til loftet, at man ikke kunne stå oprejst. Inden man gik i gang med at hæve loftet, fandt man dog på at luge ud i arresterne, hvilket gav en ekstra alen loftshøjde. Så var det problem løst. C.C. Haugner, s. 147.

Tilsyneladende havde istandsættelsen dog ikke hjulpet meget, for allerede 1796 kom der igen klager over rådhusets dårlige tilstand.

Nedtaget: 1840

Billeder
Miniature af billedet Torvet i Nakskov, mellem 1826-1840Torvet i Nakskov, mellem 1826-1840
På denne tegning kan man ane rådhuset som den første bygning til venstre i billedet. Den karakteristiske søjlegang gør, at man ikke er i tvivl. Rådhuset fra 1590 var placeret ved et stort torv, som det var typisk for rådhusene i Danmark.

Det er ikke muligt at datere tegningen nøjagtigt, men man kan afgrænse perioden til 1826-1840; som nedre grænseværdi fordi hus nr. 9 på hjørnet af Farverens Stræde byggedesomkring 1826, og som øvre grænse, fordi rådhuset blev nedrevet i 1840.


Miniature af billedet Nakskov rådhus fra 1590-1840Nakskov rådhus fra 1590-1840
Dette billede er egentlig et nærbillede af rådhuset fra tegningen af torvet, men rådhuset fremstår derved noget tydeligere.
Bemærkninger Fra den planlagte restaurering 1770 findes følgende beskrivelse af rådhuset. Huset var i to stokværk med kælder, det var grundmuret i 15 fag.

I kælderen var der arrestceller til de "uærlige" fanger, mens der i stueetagen var to ekstra celler til de "ærlige" fanger, ofte gældsarrestanter. I stueetagen var desuden bolig til byens tjener og til rådstuetjeneren, vejerbod og sprøjtehus, mens overetagen var udstyret med rådstue (fire fag), tingstue (fire fag), rådstuearkiv (et fag), og borgernes forsamlingssal (seks fag).

Litteratur Haugner, C.C.: Nakskov købstads historie, bind 1, Nakskov, 1944
Haugner, C.C.: Nakskov købstads historie, bind 2, Nakskov, 1945