De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Odense

Odense

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Tre afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn, eksercermester, adjudant for hele væbn. Moris v. Hansen 1821, o.-
Musikdirektør, krigsassessor Friderich Foerfom [1842]
Premierløjtnant Urmager G. Schmidt [1843]-1856
Sekondløjtnant Urmager G. Schmidt [1841]
Stadshauptmand Georg Friderich Brorson 1835-
Stadshauptmand Jens Christian Andrup 1824-1835
Stadshauptmand Peter Engelbrecht Kellinghusen [1816]-1824
Stadshauptmand Urmager G. Schmidt 1856-

Funktioner

Ceremonielle pligter
Parader ved kgl. besøg, ved biskoppers begravelse osv.

Videreførte funktioner

Politikorps
Efter ophævelsen af borgervæbning i 1857 overgik mandskabet til politikorpset.

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling (3 kompagnier) 1801 (1700) 1857
2. afdeling (3 kompagnier og 1 frivilligt korps) 1801 (o. 1700-1730) 1827
Odense Borgerlige Ridende Korps 1748/1752 1857

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 91-92

Odense borgerlige Korps i det 19. Aarhundrede. Illustreret Erindringsskrift i Anledning af Odense faste Brandkorps' 25 Aars Jubilæum 1898

Andersen, F. Moreau, 1898

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, s. 162

Odense Bys historie

Engelstoft, C. T., Reprografisk genudgivet. 1978, s. 256, 299, 374-375, 571

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, s. 153