Århus' byporte under enevælden

Byporte Brobjergs Port (Frederiksport) 
Sønderport 
Mejlgades Port
Studsgades Port 
Munkeport 
Vesterport 
Mølleport 
Borgporten
   
Noter Der var mange byporte i Århus, og de hører på flere måder til de bedst dokumenterede.

Den ældste, dokumenterede port er Borgporten mellem Store Torv og Lille Torv fra ældre middelalder. Man har tidligere ment, at Borgporten var hovedporten i 1100-tallets befæstning. Nyere udgravninger har imidlertid vist, at terrænet her uden for volden har været fugtigt og ufarbart, så porten må have ligget et andet sted i de første århundreder. Omkring 1250 har man rejst en stor portbygning af munkesten, Borgporten, som nu var byens hovedport.

Herefter kom byens fem øvrige porte til, og i løbet af 1700-årene (før 1727) blev den syvende port – Mølleport - opført ved Vestergades udmunding i nuværende Vester Allé.I 1728 forandredes alle byens porte tilsyneladende på én gang på grund af forfald. De var herefter af træ, skulle være 7½ alen høje, mellem de to portstolper var en porthammer, cirka 5-6 alen bred. Oven på porten blev sat en kongekrone. En G.A. Jensen siger i sine barndomserindringer, at portene var af træ, men at de opnåede efterhånden at få skiftet portstolperne ud med murede piller med gitterporte imellem.

1831 opsættes gitterværk til hver ports sidefløje for at forhindre indsmugling af hornkvæg.

   
Billeder -
   
Kilder Jørgen Elsøe Jensen: Danmarks middelalderlige byplaner. Odense 1994
P. Mølgaard: Aarhus Toldsted gennem Tiderne. Dansk Toldtidende Marts 1912
Peder Jensen: Tolderstien der blev borte. Århus Stifts årbøger, hæfte 63, Århus 1970
Herman Andersen: Told- og konsumtionsvæsnet. Den Gamle Bys Årbog, Århus 1937
Red. Henrik Fode og Ole Østergaard: Tidsbilleder: Domkirken og byrummet gennem 800 år. Viborg 2001

Se også: